Zapisnik sa skupštine Knjižničarskog društva Sisačko-moslavačke županije 23.6.2020.

Zapisnik sa skupštine Knjižničarskog društva Sisačko-moslavačke županije

Knjižničarsko društvo Sisačko-moslavačke županije

Kranjčevićeva 8, 44000 Sisak

 

ZAPISNIK

sa redovne izborne sjednice Skupštine Knjižničarskog društva Sisačko-moslavačke županije (u nastavku teksta: Društvo) održane 23. lipnja 2020. godine  u Gradskoj knjižnici i čitaonici Petrinja, Ulica Matije Gupca 2.

Sjednica je započela u 13:00 sati.

Prisutni članovi Društva: Bjelovarac Gordana, Bešlić Lukač Ivana, Budić Katica, Bujas Nataša, Celinšćak Danijela, Del Ponto Luko, Dolenec Lada, Dumbović Gordana, Elblinger Katarina, Grbeša Marko, Huić-Pendeš, Vjera, Jagačić Borić Jasminka, Jež Darija, Jurčević Matija, Jurkin Stambolija Nives, Kušanić Silvija, Mrgan Ante, Pomper Suzana, Pokorny Snježana, Pranjić Marija, Pavušek Rakarić Iva, Taradajčuk Katica, Vlašić Ivana, Zorko Ivana.

Sjednici skupštine Društva, sukladno čl. 27 Statuta Društva predsjeda i sjednicu vodi Predsjednik društva  gosp. Ante Mrgan (u nastavku teksta: Predsjednik skupštine).

Predsjednik skupštine obavještava prisutne kako će zapisnik na sjednici Skupštine, sukladno čl. 44 Statuta Društva voditi tajnik Društva gđa. Iva Pavušek Rakarić.

Predsjednik skupštine predlaže sljedeći

DNEVNI RED

 1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje broja prisutnih članova i kvoruma
 2. Prihvaćanje dnevnog reda
 3. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice Skupštine
 4. Izvješće o radu Društva za 2019. godinu
 5. Slobodna mjesta u komisijama i radnim grupama HKD-a
 6. Izbor radnog predsjedništva izborne Skupštine KDSMŽ
 7. Izbor verifikacijske komisije
 8. Izbor kandidacijske komisije
 9. Izbor ovjerovitelja zapisnika
 10. Izbor za predsjednika, dopredsjednike, glavni odbor, nadzorni odbor, stručni odbor
 11. Odluka o osobama za zastupanje i predstavljanje KDSMŽ
 12. Izbor delegata za 45. Skupština HKD-a
 13. Razno

Rasprava i  odluke (zaključci):

 

Ad.  1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje broja prisutnih članova i kvoruma

Predsjednik skupštine uvodno pozdravlja prisutne i konstatira da su na skupštini Društva prisutna 23 člana Društva (od ukupno 41) , što čini 56%  članova Društva i skupština ima kvorum potreban za odlučivanje sukladno čl. 31 Statuta Društva. Nema rasprave.

Konstatira se da su na ovaj način ostvareni uvjeti predviđeni u čl. 31 statuta u pogledu kvoruma te da skupština Udruge može donositi pravovaljane odluke.

 

Ad.  2. Prihvaćanje dnevnog reda

Predsjednik skupštine uvodno obrazlaže prijedlog dnevnog reda. Nema daljnje rasprave. Predlaže se usvajanje dnevnog reda kako je naznačen u pozivu za skupštinu Društva.

Glasalo za: 23 članova.

Glasalo protiv: 0 članova.

Uzdržani: 0 članova.

Odluka: Usvaja se predloženi dnevni red za sjednicu skupštine.

 

Ad.  3. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice Skupštine

Predsjednik skupštine otvara raspravu o verifikaciji zapisnika s prethodne sjednice Skupštine, koji je dostavljen prisutnima s pozivom za sjednicu. Predsjednik skupštine predlaže da se zapisnik s prethodne sjednice skupštine verificira u neizmijenjenom obliku.

Glasalo za: 23 članova.

Glasalo protiv: 0 članova.

Uzdržani: 0 članova.

Odluka: Verificira se zapisnik s prethodne sjednice skupštine.

 

Ad. 4. Izvješće o radu Društva za 2019. godinu

Predsjednik Društva, gosp. Ante Mrgan predstavio je izvješće o radu Društva za 2019. godinu:

Organizirane su Knjižnice u procjepu 4 i izdan istoimeni Zbornik; organizacija Knjižnica u procjepu 5 je otkazana zbog koronavirusa.

Predsjednik nas upoznaje s brojem prodanih Zbornika, financijskom potporom Natjecanju u čitanju naglas 2019. godinu. Isto nas tako izvještava da nije uspio zakupiti prostor za internetsku stranicu Društva. I ujedno nam donosi trenutno financijsko stanje u cijelom iznosu.

Nitko se ne javlja za raspravu. Predlaže se usvajanje izvješća o radu Društva za 2019. godinu.

Glasalo za: 23 članova.

Glasalo protiv: 0 članova.

Uzdržani: 0 članova.

Usvaja se Izvješće o radu Društva za 2019. godinu.

 

Ad. 5. Slobodna mjesta u komisijama i radnim grupama HKD-a

Predsjednik Društva podsjetio je sve prisutne na mogućnost prijave za sudjelovanje u komisijama i radnim grupama HKD-a. Raspravom svih članova je dogovoreno da se će svima pristići do kraja tekućeg mjeseca na e-mail adresu tabela u koju će se moći upisati.

 

Ad. 6. Izbor radnog predsjedništva izborne Skupštine KDSMŽ

Sukladno čl. 32 Statuta Društva predlaže se odabir radnog predsjedništva u sastavu 3 člana: Gordana Dumbović, Nives Jurkin Stambolija i Ivana Zorko, koje će rukovoditi radom izborne Skupštine.  Predlaže se usvajanje navedenog radnog predsjedništva.

Glasalo za: 23 članova.

Glasalo protiv: 0 članova.

Uzdržani: 0 članova.

Usvaja se predloženi sastav radnog predsjedništva.

Radno predsjedništvo odabire jednoglasno između sebe Gordanu Dumbović kao predsjedavajuću.

 

Ad. 7.  Izbor verifikacijske komisije

Sukladno čl. 32 Statuta Društva Skupština predlaže verifikacijsku komisiju u sastavu 3 člana: Suzana Pomper, Ivana Vlašić, Vjera Huić-Pendeš, za prebrajanje glasova i kontroliranje valjanosti izbora. Predlaže se usvajanje verifikacijske komisije.

Glasalo za: 23 članova.

Glasalo protiv: 0 članova.

Uzdržani: 0 članova.

Usvaja se predloženi sastav verifikacijske komisije.

 

Ad. 8. Izbor kandidacijske komisije

Sukladno čl. 32 Statuta Društva Skupština predlaže kandidacijsku komisiju u sastavu 3 člana: Ivana Bešlić Lukač, Nataša Bujas, Marko Grbeša, za predlaganje imenovanja predsjednika i članova Glavnog odbora, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika. Predlaže se usvajanje kandidacijske komisije.

Glasalo za: 23 članova.

Glasalo protiv: 0 članova.

Uzdržani: 0 članova.

Usvaja se predloženi sastav kandidacijske komisije.

 

Ad. 9. Izbor ovjerovitelja zapisnika

Sukladno čl. 32 Statuta Društva kandidacijska komisija predlaže ovjerovitelja zapisnika. Za ovjerovitelja se predlaže Silvija Kušanić. Usvaja se jednoglasno izbor ovjerovitelja zapisnika.

 

Ad. 10. Izbor za predsjednika, dopredsjednike, glavni odbor, nadzorni odbor, stručni odbor

U skladu s čl. 41 Statuta Društva članove Glavnog odbora (kojeg čine predsjednik, dva dopredsjednika, dva člana, tajnik i blagajnik) kao izvršnog tijela Skupštine bira Skupština.

Prema čl. 32 Statuta Društva kandidacijska komisija predlaže kandidate za predsjednika Društva. Za predsjednika navode tri kandidata: Gordana Bjelovarac, Marko Grbeša, Nives Jurkin Stambolija. Putem biračkih listića pristupa se glasanju. Najveći broj glasova osvaja gđa Gordana Bjelovarac (15) i time ju Skupština izabire za predsjednicu Društva.

Kao članovi predloženi su sljedeći: Marko Grbeša, Darija Jež, Silvija Kušanić, a odabrani su gosp. Marko Grbeša i gđa Darija Jež.

Za tajnika su predloženi sljedeći: Gordana Dumbović i Luko Del Ponte, a odabrana je gđa Gordana Dumbović.

Za blagajnicu su predložene sljedeće: Katarina Elblinger i Nives Jurkin Stambolija, a odabrana je Katarina Elblinger.

Gordana Bjelovarac, Marko Grbeša, Darija Jež, Gordana Dumbović i Katarina Elblinger time postaju Glavni odbor. Prema čl. 40 Statuta Društva dva potpredsjednika Društva imenuje i razrješava Skupština iz redova Glavnog odbora. Poštujući navedeni članak, Skupština na mjesta potpredsjednika izabire Dariju Jež i Marka Grbešu.

Dalje je slijedio odabir za Stručni odbor pa su među predloženima: Jasminka Jagačić Borić, Katarina Budić, Ante Mrgan, Nives Jurkin Stambolija, Vjera Huić-Pendeš, odabrani: gđa Jasminka Jagačić Borić, gđa Katarina Budić, gosp. Ante Brgan i zamjenica gđa Nives Jurkin Stambolija.

Za Nadzorni odbor su predloženi: Snježana Pokorny, Ivana Bešlić Lukač, Ivana Vlašić, Silvija Kušanić, Vjera Kuić-Pendeš, a odabrani su gđa Snježana Pokorny, gđa Ivana Bešlić Lukač, gđa Vjera Kuić-Pendeš te zamjenica gđa Ivana Vlašić.

Za urednika internetske stranice odabran je gosp. Matija Jurčević.

Na kraju se novoimenovana predsjednica gđa Gordana Bjelovarac obratila svima i zahvalila se na podršci te najavila suradnju sa svima.

 

Ad. 11. Odluka o osobama za zastupanje i predstavljanje KDSMŽ

Društvo zastupa/ju predsjednik i dopredsjednik Društva, a u skladu s čl.4 Statuta Društva, Skupština Društva može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Društva. Za osobu ovlaštenu za zastupanje i predstavljanje KDSMŽ predlaže se Danijela Celinšćak. Usvaja se jednoglasno izbor  gđe Danijele Celinšćak za osobu ovlaštenu za zastupanje i predstavljanje KDSMŽ.

 

Ad. 12. Izbor delegata za 45. Skupština HKD-a

Za 45. Skupštinu HKD-a izabrani su delegati: predsjednica gđa Gordana Bjelovarac, gđa Suzana Pomper, gđa Darija Jež, gđa Ivana Bešlić Lukač i gosp. Luko Del Ponte.

Skupština će se održati u Zagrebu, ali sve u skladu sa situacijom oko koronavirusa, možda i online.

 

Ad. 13. Razno

Gđa Danijela Celinšćak je preuzela riječ i naglasila kako trebamo svi surađivati i raditi na dobrobiti Društva.

Uslijedilo je zajedničko neformalno druženje.

Sjednica je završila u 14:40 sati.

 

 

Zapisničar: Iva Pavušek Rakarić

Predsjednik Skupštine: Ante Mrgan

 

Potpis ovjerovitelja:

 

_____________________

Silvija Kušanić