Prijedlog novog zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti – primjedbe

Sisak, 28. lipnja 2018.

Primjedbe KDSMŽ-a  na PRIJEDLOG Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

Članak 1.

(2) Knjižnična djelatnost i građa od interesa su za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu.

Članak 3.

1.Knjižnična djelatnost je stručno i sustavno djelovanje u cilju izgradnje, sređivanja i zaštite
knjižnične građe te osiguravanja pristupa umjetničkim, znanstvenim i stručnim djelima i
informacijama, kako bi se zadovoljile kulturne, informacijske i obrazovne potrebe pojedinaca
i skupina te podupirao razvoj društva u cjelini

Članak 6.

(1) Knjižnična djelatnost obuhvaća:
Ê stručnu obradu i zaštitu knjižnične građe prema stručnim standardima što uključuje
izradu informacijskih pomagala u tiskanom i/ili elektroničkom obliku

Članak 7.

Knjižnice su dužne poduzimati mjere za zaštitu knjižnične građe te redovito provoditi
postupak revizije i otpisa građe sukladno pravilniku kojim se uređuje zaštita, revizija i otpis
knjižnične građe, a koji donosi ministar nadležan za kulturu na prijedlog Hrvatskoga knjižničnog vijeća.

Članak 8.

(1) Prema namjeni i sadržaju knjižničnog fonda vrste knjižnica su: nacionalna, narodna,
školska, sveučilišna, visokoškolska, knjižnica na visokom učilištu, znanstvena, specijalna, knjižnica vjerske zajednice i knjižnica nacionalne manjine.

Članak 11.

(1) U školskim ustanovama, , visokoškolskim ustanovama, visokim učilištima i javnim znanstvenim institutima djeluju knjižnice kao sastavni dio ustanova.

Članak 12.

(2) Postojanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje rješenjem ministarstvo nadležno za
poslove kulture za narodne, specijalne, manjinske i knjižnice vjerskih zajednica, a ministarstvo nadležno za poslove znanosti i obrazovanja za školske, visokoškolske, knjižnice na visokim učilištima, znanstvene i sveučilišne knjižnice na temelju izvješća knjižnice koja obavlja matičnu djelatnost, najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva.

Članak 13.

(2) Standarde iz stavka 1. ovoga članka donosi:
– za narodne, manjinske, specijalne i knjižnice vjerskih zajednica ministar nadležan za kulturu na prijedlog Hrvatskog knjižničnog vijeća
– za školske, knjižnice na visokim učilištima, visokoškolske, znanstvene i sveučilišne ministar nadležan za znanost na prijedlog Hrvatskog knjižničnog vijeća i Nacionalne sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

(3) Rad i razvoj knjižnica u Republici Hrvatskoj osigurava se temeljem nacionalnog plana
razvitka knjižnica i knjižnične djelatnosti koji donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog
ministra nadležnog za kulturu i ministra nadležnog za znanost i obrazovanje.

Članak 15.

(2) Odluku o prestanku i statusnim promjenama javnih knjižnica i knjižnica u sastavu pravnih
osoba u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave, osnivači mogu donijeti samo uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za
kulturu za narodne, specijalne i manjinske knjižnice, odnosno ministra nadležnog za znanost i
obrazovanje za školske, visokoškolske, knjižnice na visokim učilištima, znanstvene i sveučilišne knjižnice.

Članak 32.

(2) Ministar nadležan za kulturu donosi rješenje o stjecanju viših stručnih knjižničarskih
zvanja u skladu s odredbama pravilnika iz stavka 4. ovoga članka na prijedlog Hrvatskoga
knjižničnog vijeća.

(4) Stručna knjižničarska zvanja te uvjete i način njihova stjecanja propisuje pravilnikom
ministar nadležan za kulturu i ministra nadležnog za znanost i obrazovanje na prijedlog Hrvatskog knjižničnog vijeća.

Članak 34.

(1) Knjižnični sustav Republike Hrvatske čine Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu te
narodne, školske, sveučilišne, visokoškolske, knjižnice na visokim učilištima, znanstvene i specijalne knjižnice te knjižnice nacionalnih manjina

Članak 36.

Hrvatsko knjižnično vijeće je stručno i savjetodavno tijelo pri ministarstvu nadležnom za poslove kulture koje obavlja stručne i druge poslove knjižnične djelatnosti u skladu s odredbama ovoga Zakona, a osobito:
– razmatra stanje u knjižničnoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj
– predlaže opće i specifične mjere i programe poticanja razvitka i unaprjeđivanja knjižnične
djelatnosti
– predlaže i unaprjeđuje standarde i propise od značenja za knjižničnu djelatnost
– daje prijedloge, preporuke i mišljenja o pojedinim pitanjima iz područja knjižnične djelatnosti
– vrednuje i predlaže financiranje programskih aktivnosti pravnih osoba iz područja knjižnične
djelatnosti
– predlaže pravilnik  o stjecanju zvanja u knjižničarskoj struci ministarstvu nadležnom za poslove kulture
– obavlja poslove predviđene ovim Zakonom i drugim propisima, kao i druge poslove koje mu
povjeri ministarstvo nadležno za poslove kulture.